Mladi Europljani imat će veći utjecaj na politike EU-a. Komisija je danas najavila nekoliko mjera koje će, po uzoru na aktivnosti Europske godine mladih 2022., mladima omogućiti da izravnije sudjeluju u donošenju odluka koje na njih utječu i u većoj mjeri uključiti pitanja koja ih se tiču u niz politika EU-a.

Cilj je tih mjera, koje su usmjerene na potrebe mladih, na smislen način povećati njihovu uključenost u politički život uoči europskih izbora 2024. i nakon njih.

Uključivanje perspektive mladih u politike EU-a

Pri osmišljavanju politika EU-a Komisija će provesti provjeru njihove usklađenosti s pravima mladih kako bi se sustavno uzimao u obzir njihov utjecaj na taj dio stanovništva. U tu će svrhu maksimalno iskoristiti postojeće instrumente za bolju regulativu, uključujući savjetovanja i procjene učinka.

Njih će dopuniti s nekoliko novih instrumenata u okviru strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027. Među ostalim su inicijativama koje su usklađene s pravima mladih dijalozi o politikama između mladih i povjerenika, niz okruglih stolova posvećenih mladima i nova platforma dionika za mlade koja će olakšati kontinuiranu razmjenu s organizacijama mladih, istraživačima koji se bave mladima, predstavnicima država članica i drugim institucijama EU-a. Komisija će ojačati i dijalog EU-a s mladima, najveći mehanizam za sudjelovanje mladih u Europi, čime će se njegove teme bolje uskladiti s programom rada Komisije.

Rješavanje pitanja koja brinu mlade u ključnim područjima politika

Osim toga, Komisija je predložila nekoliko konkretnih mjera za rješavanje pitanja u pet područja politika koja su za mlade najvažnija: zdravlje i dobrobit, okoliš i klimatske promjene, obrazovanje i osposobljavanje, međunarodna suradnja i europske vrijednosti te zapošljavanje i uključivost.

U okviru tih mjera Komisija će, među ostalim:

  • nastaviti rad na združenoj europskoj diplomi 2024., u skladu s Europskom strategijom za sveučilišta
  • omogućiti redoviti dijalog i savjetovanja s organizacijama mladih u svijetu preko platforme za dijalog s mladima u okviru vanjskog djelovanja EU-a
  • ažurirati svoj kvalitativni okvir za pripravništvo 2024. kako bi se obuhvatila pitanja kao što su pravedna naknada i pristup socijalnoj zaštiti
  • izraditi smjernice za dobrobit u školama, koje će biti objavljene 2024.
  • doprijeti do mladih u okviru predstojeće kampanje Komisije o klimi i demokraciji uoči europskih izbora 2024.
  • povećati mogućnosti volontiranja za mlade u vezi sa zelenom tranzicijom proširenjem poziva za Europske snage solidarnosti 2024. u okviru programa Obzor Europa
  • nastaviti provedbu inicijative ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) kako bi se mladima u nepovoljnom položaju u dobi od 18 do 29 godina pomoglo da se integriraju u društvo i tržište rada na temelju iskustva učenja povezanog s radom u inozemstvu.

Europski tjedan mladih 2024.

U okviru nastojanja Komisije da EU približi mladima, dva mjeseca prije izbora za Europski parlament održat će se Europski tjedan mladih 2024. (od 12. do 19. travnja), a glavne teme bit će demokratsko sudjelovanje i izbori. Nizom aktivnosti koje će se tog tjedna održavati u cijeloj Europi slavit će se i promicati angažman, sudjelovanje i aktivno građanstvo mladih.

Kontekst

Danas najavljene mjere temelje se na iskustvu stečenom tijekom Europske godine mladih 2022. Te je godine provedeno više od 13 000 aktivnosti, koje je organiziralo više od 2700 dionika u EU-u i šire, među kojima su institucije EU-a, države članice EU-a, organizacije koje rade s mladima i za njih te mladi. U okviru Europske godine mladih Komisija je utvrdila više od 130 političkih inicijativa za mlade, od kojih su mnoge razvijene u bliskoj suradnji s njima.

Danas najavljene mjere za uključivanje pitanja mladih među prioritete i politike EU-a odgovor su na zahtjeve Europskog parlamenta, Vijeća, i glavnih organizacija dionika, kao što je Europski forum mladih.

 

Leave A Comment