Kako bi ispunila svoju obvezu smanjenja administrativnog opterećenja za poljoprivrednike u EU-u, Europska komisija je predložila reviziju određenih odredbi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) kako bi se postigla pojednostavnjenja uz zadržavanje snažne, održive i konkurentne politike za poljoprivredu i hranu u EU-u.

Cilj je tih prijedloga, koji se odnose na uvjetovanost i strateške planove u okviru ZPP-a, smanjiti opterećenje povezano s kontrolama za poljoprivrednike u EU-u i pružiti im veću fleksibilnost u ispunjavanju određenih okolišnih uvjeta. Nacionalne uprave imat će koristi i od veće fleksibilnosti u primjeni određenih standarda.

Zakonodavni prijedlog izravan je odgovor na stotine zahtjeva zaprimljenih od predstavničkih organizacija poljoprivrednika i država članicatedopunjuje kratkoročne mjere Komisije koje su već u tijeku kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za poljoprivrednike.

Prijedlogom se uspostavlja odgovarajuća ravnoteža između potrebe za zadržavanjem uloge ZPP-a u podupiranju prijelaza europske poljoprivrede na održiviju poljoprivredu, očekivanja poljoprivrednika i država članica te cilja brzog postizanja dogovora između Europskog parlamenta i Vijeća.

Pažljivo je kalibriran i usmjeren na održavanje visoke razine ambicija u području okoliša i klime u postojećem ZPP-u.

Kako bi odgovorila na sve zabrinutosti izražene proteklih tjedana, Komisija Vijeću i Europskom parlamentu šalje i dokument za razmatranje u kojem se navodi nekoliko mjera za poboljšanje položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. O tom će se popisu mogućih mjera raspravljati s ministrima i ministricama poljoprivrede na sljedećem sastanku Vijeća.

Ovaj paket potpore poljoprivrednicima u EU-u temelji se na posljednjim zaključcima Europskog vijeća u kojima je Komisija i Vijeće pozvalo da se uhvate u koštac s izazovima s kojima se suočava poljoprivredni sektor EU-a.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je„Komisija poduzima snažne i brze mjere kako bi pružila potporu našim poljoprivrednicima u vrijeme kada se suočavaju s brojnim izazovima i problemima. Današnjim prijedlozima, izrađenima u bliskoj suradnji s poljoprivrednicima, ključnim dionicima, našim državama članicama i zastupnicima u Europskom parlamentu, nudi se ciljana fleksibilnost kako bi se poljoprivrednicima pomoglo da svoj ključan posao obavljaju s većim povjerenjem i sigurnošću. Šaljemo jasnu poruku da se poljoprivredna politika prilagođava promjenjivim okolnostima, a da pritom ostane usredotočena na ključni prioritet zaštite okoliša i prilagodbe klimatskim promjenama. Komisija će i dalje odlučno podržavati naše poljoprivrednike, koji održavaju sigurnost opskrbe hranom u EU-u i djeluju na prvoj liniji našeg djelovanja u području klime i okoliša.

Prilagodba uvjeta novim okolnostima

U prvoj godini provedbe postojećeg ZPP-a (2023. – 2027.) poljoprivrednici u EU-u suočili su se s izazovima u pogledu potpunog usklađivanja s nekim standardima korisnima za okoliš i klimu pod nazivom „dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti”. Budući da je većina plaćanja koja poljoprivrednici primaju povezana s tim skupom od devet standarda, ona se također nazivaju uvjetima.

Komisija stoga predlaže ciljano preispitivanje određenih uvjeta u Uredbi o strateškim planovima u okviru ZPP-a. Pregled se odnosi na sljedeće uvjete:

  • GAEC 8 o neproizvodnim obilježjima: Poljoprivrednici uEU-u morat će zadržati postojeća obilježja krajobraza na svojem zemljištu, ali više neće morati namijeniti minimalni dio obradivog zemljišta neproizvodnim površinama, kao što je zemljište na ugaru. Umjesto toga, mogu dobrovoljno odlučiti zadržati dio svojeg obradivog zemljišta ili uspostaviti nova obilježja krajobraza (kao što su živice ili stabla) i time dobiti dodatnu financijsku potporu u okviru ekosheme koju će sve države članice morati ponuditi u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a. Sve poljoprivrednike u EU-u poticat će se na održavanje neproizvodnih područja korisnih za bioraznolikost bez straha od gubitka prihoda.
  • GAEC 7 o plodoredu: Poljoprivrednici u EU-u moći će ispuniti taj zahtjev odabirom rotacije ili diversifikacije usjeva, ovisno o uvjetima s kojima se suočavaju i ako njihova zemlja odluči uključiti mogućnost raznolikosti usjeva u svoj strateški plan u okviru ZPP-a. Fleksibilnost za diversifikaciju usjeva umjesto samo plodoreda omogućit će poljoprivrednicima pogođenima redovitom sušom ili prekomjernom količinom padalina da lakše ispune taj zahtjev.
  • GAEC 6 o pokrovu tla tijekom osjetljivih razdoblja: Države članice imat će mnogo veću fleksibilnost u određivanju onoga što definiraju kao osjetljiva razdoblja i prakse kojima se taj zahtjev može ispuniti s obzirom na svoje nacionalne i regionalne uvjete te u kontekstu sve veće promjenjivosti vremenskih uvjeta.

Osim tih posebnih promjena, Komisija predlaže da države članice mogu izuzeti određene usjeve, vrste tla ili sustave uzgoja od ispunjavanja zahtjeva u pogledu obrade tla, pokrova tla i plodoreda/diversifikacije usjeva (GAECS 5, 6, 7). Mogla bi biti moguća i ciljana izuzeća kako bi se omogućilo oranje radi obnove trajnih travnjaka na područjima mreže Natura 2000 u slučaju oštećenja grabežljivaca ili invazivnih vrsta (GAEC 9). Ta se izuzeća mogu utvrditi za cijelo razdoblje ZPP-a u strateškim planovima u okviru ZPP-a. Trebalo bi ih ograničiti u pogledu područja i uspostaviti samo ako se pokažu potrebnima za rješavanje određenih problema. Europska komisija preispitat će potrebne izmjene kako bi potvrdila izuzeća i zadržala usklađenost s općim okolišnim ciljevima planova.

U ekstremnim slučajevima nepovoljnih vremenskih uvjeta zbog kojih poljoprivrednici ne mogu pravilno raditi i ispuniti zahtjeve GAEC-a, države članice mogu uvesti i privremena odstupanja. Ta bi odstupanja trebala biti vremenski ograničena i primjenjivati se samo na pogođene korisnike.

Kako bi se osiguralo da države članice EU-a mogu češće prilagođavati svoje strateške planove u okviru ZPP -a promjenjivim uvjetima, Komisija predlaže udvostručenje broja dopuštenih izmjena svake godine. Svako uspješno pojednostavnjenje mora se provesti u bliskoj suradnji s nacionalnim upravama.

Naposljetku, Komisija predlaže izuzimanje malih poljoprivrednih gospodarstava manjih od 10 hektara od kontrola i kazni povezanih s ispunjavanjem uvjeta. Time će se znatno smanjiti administrativno opterećenje povezano s kontrolama za male poljoprivrednike koji čine 65 % korisnika ZPP-a.

U strateškim planovima u okviru ZPP-a 32 % ukupnog proračuna ZPP-a (oko 98 milijardi EUR) dodjeljuje se za dobrovoljne mjere kojima se promiču ciljevi u području okoliša, klime i dobrobiti životinja. Tim predloženim izmjenama zadržava se taj dosad nezabilježen proračun i osigurava se veća fleksibilnost za postizanje okolišnih ciljeva ZPP-a.

Osim toga, države članice morat će do 31. prosinca 2025. preispitati svoje strateške planove u okviru ZPP-a ako se na razini EU-a ažuriraju posebni akti u području okoliša i klime (na primjer o očuvanju divljih ptica i prirodnih staništa divlje faune i flore te zaštiti voda).

Poboljšanje naknada za poljoprivrednike i njihova položaja u lancu opskrbe hranom

Jačanje položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom jedan je od ključnih ciljeva ZPP-a. Na razini EU-a već postoji nekoliko mjera za osiguravanje veće pravednosti i zaštitu poljoprivrednika od nepoštenih trgovačkih praksi. Iako se stupanj povjerenja i suradnje među akterima u lancu povećava, za potpunu primjenu i primjenu dostupnih alata politike potrebno je određeno vrijeme, a potrebno je učiniti više.

Kako bi doprinijela tekućim raspravama s ministrima poljoprivrede i Europskim parlamentom, Komisija predstavlja nekoliko mogućnosti za mjere koje bi se mogle poduzeti u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju.

Prvo, u okviru neposrednog rezultata Komisija će pokrenuti promatračku skupinu za troškove proizvodnje, marže i trgovačke prakse u lancu opskrbe poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Taj opservatorij, sastavljen od predstavnika iz svih sektora lanca opskrbe hranom te predstavnika država članica i Komisije, povećat će transparentnost troškova i marži u lancu objavljivanjem podataka i razmjenom informacija u cilju izgradnje povjerenja među dionicima i uspostave zajedničke dijagnoze situacije. Očekuje se da će se prvi sastanak održati ovog ljeta.

Drugo, Komisija predlaže mogućnosti za ciljana poboljšanja postojećeg pravnog okvira utvrđenog u Uredbi o uspostavi zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda (ZOT). Te mogućnosti uključuju jačanje pravila koja se primjenjuju na ugovore koje poljoprivrednici sklapaju s kupcima u prehrambenoj industriji ili maloprodaji te jačanje organizacija proizvođača kako bi se poljoprivrednicima omogućila učinkovitija suradnja i zajedničko djelovanje u odnosu na druge aktere u lancu opskrbe hranom. Cilj je pomoći u ispravljanju neravnoteža u lancu uz istodobno očuvanje temeljnog načela usmjerenosti na tržište. Isto tako, Komisija predlaže mogućnost novih pravila o prekograničnoj provedbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Trenutačno najmanje 20 % poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji se konzumiraju u državi članici dolazi iz druge države članice. Potrebno je poboljšati suradnju nacionalnih provedbenih tijela, posebno poboljšanjem razmjene informacija i prikupljanja kazni.

Treće, Komisija će provesti temeljitu evaluaciju Direktive o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom, koja je na snazi od 2021. Prvo izvješće dostavit će se u proljeće 2024. u kojem će biti predstavljeno konsolidirano trenutačno stanje provedbe ove Direktive u državama članicama. To će se izvješće zatim uzeti u obzir u detaljnijoj evaluaciji koju će Komisija predstaviti 2025. i koja bi, prema potrebi, mogla biti popraćena zakonodavnim prijedlozima.

Rasprave s državama članicama o tim mogućim mjerama održat će se u nekoliko formata, posebno na predstojećem sastanku Vijeća za poljoprivredu 26. ožujka.

Osnovne informacije

Komisija je uložila velike napore kako bi ponudila pravodobne i konkretne mjere kojima se odgovara na zabrinutost poljoprivrednika u pogledu smanjenja administrativnog opterećenja. Taj je rad proveden u bliskoj suradnji s predstavnicima poljoprivrednika i državama članicama, uz vrijednu pomoć belgijskog predsjedništva EU-a. Sada je iznimno važno da suzakonodavci pravodobno postignu dogovor o današnjem zakonodavnom prijedlogu kako bi se poljoprivrednike uvjerilo da se te nove mjere mogu što prije primijeniti.

Sustav uvjetovanosti i namjensko izdvajanje proračunskih sredstava, uz niz drugih ključnih alata zelene strukture ZPP-a, i dalje su na snazi kako bi se osigurala općenito viša razina ambicije postojećeg ZPP-a u usporedbi s prošlošću. Promjene koje su danas predložene dovest će do predvidljivije politike koja ne zahtijeva godišnja odstupanja i nerazmjerne napore poljoprivrednika.

Prošle je godine Komisija već pokazala fleksibilan i pragmatičan pristup tako što je predvidjela odstupanja od uvjeta u pogledu plodoreda (GAEC 7) i zemljišta ostavljenog na ugaru (GAEC 8). Ove je godine djelomično odstupanje za zemljište ostavljeno na ugaru za poljoprivrednike u EU- u za 2024. potvrđeno 13. veljače. Osim tog odstupanja Komisija je 22. veljače pokrenula niz kratkoročnih mjera koje su trenutačno u tijeku ili su već provedene. Na primjer, 12. ožujka donesena je promjena u izračunu površine trajnih travnjaka kako bi se uzela u obzir situacija poljoprivrednika koji su prenamijenili stoku u ratarske usjeve.

Komisija je 7. ožujka pokrenula anketu o pojednostavnjenju koja je izravno usmjerena na poljoprivrednike u EU-u kako bi utvrdila složenost koja proizlazi iz pravila ZPP-a i drugih pravila EU-a za hranu i poljoprivredu. Usporedno s time, danas, 15. ožujka, pokrenuta je internetska anketa u kojoj su prikupljena stajališta poljoprivrednika i manjih dobavljača o nepoštenim trgovačkim praksama.

Države članice imaju ključnu ulogu u održavanju administrativnog opterećenja poljoprivrednika koje je ograničeno i razmjerno postizanju ciljeva zakonodavstva EU-a. Ključno je da se ne nameću zahtjevi koji nadilaze ono što se zahtijeva zakonodavstvom o ZPP-u. Zbog toga se svako uspješno pojednostavnjenje mora provesti u bliskoj suradnji s nacionalnim upravama i samim poljoprivrednicima. Komisija će nastaviti olakšavati razmjenu dobrih praksi.

Za daljnje informacije

Zakonodavni prijedlog

Priopćenje za tisak

Europska komisija predstavila je mogućnosti pojednostavnjenja kako bi se smanjilo opterećenje za poljoprivrednike u EU-u

Europska komisija poziva poljoprivrednike da sudjeluju u internetskoj anketi o pojednostavnjenju

Europski poljoprivrednici izuzeti iz pravila o zemljištu ostavljenom na ugaru

Borba protiv nepoštenih trgovačkih praksi: Europska komisija prikuplja stajališta poljoprivrednika i subjekata u lancu opskrbe hranom

Leave A Comment