Jučer su na snagu stupila prva pravila EU-a o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Procjenjuje se da nasilje nad ženama i nasilje u obitelji pogađa svaku treću od 228 milijuna žena u EU-uKriminalizacijom određenih oblika nasilja nad ženama diljem EU-a, na internetu i izvan njega, te jačanjem pristupa žrtava pravosuđu, zaštiti i potpori u Direktivi nastoje se osigurati prava na jednako postupanje i nediskriminaciju žena i muškaraca.

Nova su pravila odlučna mjera protiv rodno uvjetovanog nasilja te se njima zabranjuje sakaćenje ženskih spolnih organa, prisilni brak i najrašireniji oblici nasilja na internetu, kao što su dijeljenje intimnih slika bez pristanka (uključujući uvjerljivi krivotvoreni sadržaj), uhođenje na internetu, uznemiravanje na internetu (uključujući nezatraženo slanje seksualno eksplicitnog materijala).

Nasilje na internetu hitno je pitanje koje treba riješiti s obzirom na eksponencijalno širenje i posljedice nasilja na internetu. Novim pravilima EU-a posebno će se pomoći žrtvama nasilja na internetu u državama članicama koje ta djela još nisu kriminalizirale.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Po prvi put u povijesti kriminaliziramo rodno uvjetovano nasilje na internetu, kao što je dijeljenje intimnih slika bez pristanka, uključujući uvjerljivi krivotvoreni sadržaj, koje je za mnoge žene noćna mora. Takvo nasilje često je razlog zbog kojeg žene napuštaju javni život. Nasilje na internetu stvarno je nasilje, a nasilje nad ženama problem je u svakom trenutku.

Helena Dalli, povjerenica za ravnopravnost, dodala je: Ova Direktiva nudi cjelovit odgovor raširenom problemu. Bavi se sprečavanjem rodno uvjetovanog nasilja, zaštitom i potporom žrtvama te odgovarajućim kažnjavanjem počinitelja. To je važan korak prema iskorjenjivanju nasilja nad ženama, protiv žena i nasilja u obitelji.

 

Države članice moraju prenijeti Direktivu u svoje nacionalno pravo do 14. lipnja 2027. Više informacija dostupno je ovdje.

Leave A Comment