Komisija danas pokreće novi centar znanja EU-a za sprečavanje radikalizacije. Način rada centra znanja temelji se na rezultatima Mreže za informiranje o radikalizaciji (RAN), koja je pridonijela podizanju svijesti i razmjeni informacija među stručnjacima (od 2011.) i tvorcima politika (od 2021.).

Centar znanja sada će imati šire područje primjene, a ne samo podizanje svijesti. Podupirat će države članice i partnerske zemlje u razvoju i provedbi politika i strategija na temelju zajedničkog znanja i stručnosti. Na primjer, centar znanja podupirat će organizaciju tematskih panela kako bi se stručnjacima za prevenciju omogućio zajednički rad na prioritetnim temama, suradnja na temelju projekata pod vodstvom država članica, radionice, studijski posjeti, prilagođene usluge potpore, osposobljavanje, mentorstvo i praćenje rada, istraživanje i analiza predviđanja. Time će se tvorcima politika, stručnjacima i istraživačima omogućiti bolja suradnja na razini EU-a kako bi se odgovorilo na izazove koje predstavlja radikalizacija.

Sprečavanje radikalizacije prvi je korak u sprečavanju terorističkih napada. Komisija je tijekom cijelog mandata radila na pružanju potpore državama članicama u nastojanjima da spriječi izloženost štetnim i terorističkim sadržajima te radikalizaciju, na internetu i izvan njega. Stvaranje centra znanja EU-a za sprečavanje radikalizacije navedeno je u Agendi EU-a za borbu protiv terorizma 2020. Centar će podupirati i provedbu Uredbe o terorističkom sadržaju na internetu koja se primjenjuje od lipnja 2022., kao i rad internetskog foruma EU-a.

Leave A Comment