Komisija je danas pokrenula internetsku platformu s lako dostupnim informacijama o pravilima kojima se uređuje javna nabava za naručitelje u državama članicama EU-a. Taj novi alat, „nabava za kupce”, poslužit će kao portal za javnu nabavu u državama članicama koji će subjektima pomoći da jasno i dosljedno razumiju i primjenjuju međunarodna pravila o javnoj nabavi.

„Nabava za kupce” pomoći će naručiteljima iz EU-a da utvrde koji ponuditelji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u postupcima javne nabave u državama članicama EU-a te u pojašnjavanju pravila o podrijetlu robe i usluga na tržištu.

Ovom novom inicijativom proširuje se postojeći odjeljak o javnoj nabavi na portalu Access2Markets, na kojem se već nalazi alat „Nabava za dobavljače”. „Nabava za dobavljače” pomaže europskim poduzećima da saznaju ispunjavaju li uvjete za podnošenje ponuda za ugovore o javnoj nabavi u trećim zemljama ravnopravno s lokalnim poduzećima. Trenutačno je dostupan u Kanadi, Japanu i SAD-u, a u budućnosti će se dodati i ostali trgovinski partneri.

Leave A Comment