Svaka osoba koja ima državljanstvo jedne od zemalja članica Europske unije ujedno je i građanin EU-a čime ostvaruje sljedeća temeljna prava:
pravo boravka, rada i studiranja u drugim zemljama članicama EU-a,
pravo na jednako postupanje bez obzira na državljanstvo,
niz prava vezanih uz kupovinu roba i usluga (prava potrošača),
pravo da bira i da bude biran na lokalnim izborima i izborima za Europski parlament,
niz prava vezanih uz konzularnu zaštitu prilikom putovanja u zemlje izvan EU-a,
pravo podnošenja pritužbe Europskom pučkom pravobranitelju,
pravo obraćanja institucijama EU-a kao i pravo na pristup zakonodavstvu EU-a na bilo kojem od službenih jezika Europske unije.